+90 216 888 8362

Belge, Marka ve Logo Kullanımı Prosedürü

Genel Esaslar

 1. Tanımlar:

TÜRKAK Markası: TÜRKAK’ ın Akademi Tema Belgelendirmeyi akredite ettiğine dair üzerinde Akademi Tema Belgelendirmenin akreditasyon numarası, akredite edildiği standart numarasını gösteren sembolü ve işareti tanımlar.

MYK Markası: Mesleki Yeterlilik Kurumunun Akademi Tema Belgelendirmeyi yetkilendirdiğine dair üzerinde Akademi Tema Belgelendirmenin yetki numarası ile yetki statüsünü gösteren sembolü ve işareti tanımlar.

Belge: Akademi Tema Belgelendirmenin yapmış olduğu sınav ve belgelendirme faaliyetleri sonucunda, aday adına düzenlenmiş adayın yeterlilik, yetkinlik ve belgelendirme şartlarını karşıladığı sonucunu gösteren, üzerinde TÜRKAK ve MYK markası ile Akademi Tema Belgelendirme logosu yer alan materyali tanımlar.

Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı: Akademi Tema Belgelendirmenin yapmış olduğu sınav ve belgelendirme faaliyetleri sonucunda, aday adına düzenlenmiş adayın yeterlilik, yetkinlik ve belgelendirme şartlarını karşıladığı sonucunu gösteren, üzerinde TÜRKAK ve MYK markası ile Akademi Tema Belgelendirme logosu yer alan belge ile birlikte verilen ve belgeden daha küçük, cepte taşınabilecek boyutta ki materyali tanımlar.

Logo: Akademi Tema Belgelendirmenin tanıtıcı materyal olarak kullandığı isim ve görsel öğeden oluşan sembol veya işareti tanımlar. Ayrıca TÜRKAK ve MYK’ nın tek başına görsel olarak sembol veya işaretleri de kurumlara ait logo olarak tanımlanır.

 1. Akademi Tema Belgelendirme, belgelendirilmiş kişiden;

a) Belgelendirme programının ilgili hükümlerine uyması,

b) Belgelendirmeye ilişkin beyanlarının sadece belgelendirmenin verildiği kapsama göre olmasını,

c) Belgelendirmeyi, belgelendirme kuruluşunun itibarını düşürecek bir şekilde kullanmaması ve belgelendirmeye ilişkin olarak belgelendirme kuruluşunun yanıltıcı veya yetkisiz olarak değerlendireceği herhangi bir beyanda bulunmaması,

d) Belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda; belgelendirme kuruluşu veya belgelendirmeye ilişkin tüm beyanların kullanımını durdurması ve belgelendirme kuruluşunca düzenlenen her türlü belgeyi iade etmesi,

e) Belgeyi yanıltıcı bir şekilde kullanmaması

amacıyla SZL.01 Belge Kullanım Sözleşmesi imzalamasını şart koşar.

 1. Belge, marka ve logo kullanımı ile ilgili şartlara kasıtlı olarak uymayanlar ve uyarıldıkları halde gerekli düzeltici çalışmayı yapmayanlar hakkında yasal işlem başlatılır.
 2. Belge, marka ve logo, belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir. Belgenin geçerliliğinin sona ermesi veya iptal edilmesi durumunda tamamen; belgenin askıya alınması durumunda askı süresi boyunca, belge, marka ve logo kullanımı durdurulur. Belgelendirilmiş olma statüsüne ait tüm atıfları kullanmaktan uzak durulur.

 

Belge Kullanım Şartları

 1. Belgeler belge sahibi dışında herhangi bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz.
 2. Belge, belge sahibi kişi tarafından belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir.
 3. Geçerlilik süresi dolan veya iptal edilen belgeler Akademi Tema Belgelendirmeye iade edilir.
 4. Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında, yanıltıcı bilgiler içerecek ve haksız sonuçlar doğuracak şekilde kullanılamaz.
 5. Akademi Tema Belgelendirme, tek başına belgenin sahibi olma durumunu sürdürür ve belge ile ilgili yetkiyi elinde tutar. Belgeyi kullandırma hakkı Akademi Tema Belgelendirmeye aittir. Akademi Tema Belgelendirme, gerekli durumlarda belgeyi askıya alma ve geri çekme yetkisine sahiptir.
 6. Belge gözetimi, belgelendirme şartlarında değişiklik, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarılar web sayfasında yayınlanır. Belge sahibi kişiler duyuru ve uyarıları kişisel olarak izlemek ve sorumluluklarını belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadırlar.
 7. Belge sahibi, belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi iade etmekle yükümlüdür.
 8. Belge, belge sahibi kişi veya çalıştığı işyeri tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.
 9. Basım ve imla hataları içeren, kağıdı problemli olan, onayı ve hologramı olmayan belgeler iade edilir ve yeniden basılması talep edilir.

 

Marka ve Logo Kullanımı Şartları

 1. Akademi Tema Belgelendirme Marka ve Logosu, Belge Sahibi tarafından talep edildiğinde Belgelendirme Müdürü tarafından yazı ile birlikte verilir.
 2. Marka ve Logo sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.
 3. Marka ve Logoların kullanıldığı tüm yerlerde, Marka ve Logoların ürüne veya hizmete ait olmadığı; ürünün ve hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu belge numarası ile birlikte belirtilir.
 4. Marka ve logo, Akademi Tema Belgelendirmenin herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılamaz.
 5. Belge Kapsamı dahilinde belge sahibinin yaptığı işlerden kendisi sorumludur. Marka ve logo, yapılan işlerde sorumluluğun Akademi Tema Belgelendirmeye ait olduğunu ima edecek şekilde kullanılamaz.
 6. Marka ve Logo boyutları, oranları sabit kalmak ve okunabilirliği bozulmamak şartıyla küçültüp, büyütülebilir. Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez.
 7. Belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun, basılı ve elektronik ortamdaki reklam amaçlı yayınları, tanıtım broşürleri, ürün/ hizmet üretim katalogları üzerinde ve iş raporlarında sayfanın alt veya üst kısmında ilgili kuruluşun marka ve logosundan daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.
 8. Marka ve Logo tek başına görünmelidir, Logo/markaların her iki yanında, diğer grafik veya metin öğelerle arasında minimum Marka ve Logo yüksekliği kadar boşluk olmalıdır.
 9. Belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen kişi veya çalıştıkları kuruluş, Belge, Marka ve Logo kullanımını durdurmalı ve belgelendirilmiş olma statüsüne ait tüm atıfları kullanmaktan uzak durmalıdır.
 10. Marka ve Logonun kullanımına ilişkin güncel bilgiler web sitesinden temin edilmelidir.
 11. Belgelendirilen kişi veya çalıştığı iş yeri, Akademi Tema Belgelendirme marka ve logosunu, müşterilerinin, taşeronlarının veya herhangi bir üçüncü tarafın yetkisiz kullanımını engellemeli veya haber vermelidir.
 12. Marka ve logo, Akademi Tema Belgelendirme hizmetlerini kötüleyici, itibarını zedeleyici ve haklarını gasp edici şekilde kullanılamaz.
 13. Marka ve logo, başka herhangi bir marka ve logonun parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.
 14. Logonun kullanılacağı doküman zemininin renkli olması durumunda beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir.
 15. Logo, şekil esaslarına uymak kaydıyla hologramlı veya kabartma şeklinde kullanılabilir.
 16. Akademi Tema Belgelendirme marka ve logosunu kullandırma hakkı sadece Akademi Tema Belgelendirmeye aittir.
 17. Akademi Tema Belgelendirme logosu dışında TÜRKAK ve/veya MYK logosu tek başına belge sahibine verilmez. TÜRKAK ve MYK marka ve logosu aday tarafından belge dışında hiçbir yerde ve hiçbir amaçla kullanılamaz.

Belgelendirilmiş personel ve çalıştıkları kuruluşlar, Akademi Tema Belgelendirme marka/logosunun kullanımında Akademi Tema Belgelendirmenin ilgili prosedürlerine, TÜRKAK ve MYK’nın marka/logo kullanım esaslarıyla ilgili kılavuz ve dokümanlarında belirtilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.