+90 216 888 8362

15UY0205-3/01 Köprülü Vinç Operatörü

04.03.2015 / 12.01.2022

Bu belgelendirme programının amacı, ilgili yeterlilikte ölçme-değerlendirme ve belgelendirme şartlarını tanımlamaktır.

Adayın sınavına katılım sağlayacağı yeterlilik birimlerinde tanımlı öğrenme çıktılarını/kazanımlarını içeren bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ya da en az 2 yıl ilgili mesleği icra ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir.

15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri

15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme

Seçmeli birim bulunmamaktadır.

Belge 5 yıl süresince geçerlidir.

Gözetim süresi bulunmamaktadır.

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak ve başarılı olmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 • Kimlik Belgesi Fotokopisi;
 • Aday Başvuru Formu
 • Sınav ücreti ödeme belgesi

Yeterliliğin elde edilebilmesi için adaylar, yeterliliğin her bir biriminden, tanımlanan sınav türlerinin tamamından başarılı olmalıdır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavlarda soruların puan değerleri eşittir. Yanlış cevaplanan sorulardan puan indirimi yapılmaz (Yanlış cevaplar doğruyu götürmez). Teorik sorular Ulusal Yeterlilikte bulunan her bir birim için ölçülmesi öngörülen” Bilgi İfadeleri (BG)” listesine göre yapılır.

Performans sınavları Ulusal Yeterlilikte bulunan her bir birim için ölçülmesi öngörülen “Beceriler ve Yetkinlikler (BY)” kontrol listesine göre gerçekleştirilir.

Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenmiştir.

Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelecek şekilde düzenlenmiştir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Yeterlilikte uygulanan sınav türleri, soru sayıları, sınav süreleri ve başarı yüzdeleri aşağıda detaylı olarak yazılmıştır.

A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri

Sadece teorik sınav yapılmaktadır. Teorik sınavda 15 soru sorulmaktadır. Soru başına 1,5 dakika süre verilmektedir. Sınavda başarılı olmak için 60 ve üzeri puan alınması gerekmektedir.

A2 Köprülü Vinçle Elleçleme

Teorik ve performans sınavı yapılmaktadır. Teorik sınavda 10 soru sorulmaktadır. Soru başına 1,5 dakika süre verilmektedir. Başarılı olmak için teorik sınavda 60 puan ve üzeri alınması gerekmektedir. Performans sınav süresi 45 dakikadır. Performans sınavlarında başarılı olmak için 80 puan ve üzeri alınması gerekmektedir.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Performans sınavlarında kritik adımlardan başarısız olan adaylar performans sınavından başarısız sayılır.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir; aday başarısız ve bir sınav hakkını kullanmış sayılır.

Sınav ücretleri hakkında ayrıntılı bilgi www.temabelgelendirme.com web sayfasında verilmektedir.

Adayın, girdiği ilk sınavda başarısız olması halinde, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde 1 defa daha herhangi bir ücret ödemeden sınava girme hakkı verilir.

Adayın belgelendirilmek istediği yeterlilik teşvik kapsamında ise; aday bilgilendirilir ve teşviklerden yararlanması için gerekli çalışmalar Akademi Tema Belgelendirme tarafından yürütülür.

Belgeler aşağıdaki durumlarda askıya alınır:

 • Adayın Belgenin kullanımı sözleşmesi hükümlerine uymaması,
 • Belgeli kişinin gözetim süreçlerinde gerekli kanıtları sunmaması,
 • Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması,
 • Belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması,
 • Marka ve logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması,
 • Belgeli kişinin değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi, durumlarında belgeler en az belirlenen süre; en fazla belge geçerlilik süresi sonuna kadar askıya alınır.

Askıya alma süresince, kişi belgeye ait haklardan faydalanamaz. Belgelendirilmiş Kişi tarafından belge, marka ve logo kullanımı ve belgelendirilmiş olma statüsüne yapılan atıflar ve yayınlar durdurulur. Askı süresince belge, marka ve logo kullanımını durdurmayan adaylar hakkında yasal işlem uygulanır.

Akademi Tema Belgelendirmenin belgenin askıya alınmasına dair bilgileri gerekçeli olarak yayınlama hakkı saklı tutulur.

Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda belge geri çekilir:

 • Adaya düzenlenen belgenin başka kişilerce kullanılması,
 • Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı,
 • Belge ile başka kişi ve kuruluşlara menfaat sağlanması
 • Belge verilen kişinin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması
 • Askıya alınmasına neden olan uygunsuzluğun belirlenen süre içerisinde düzeltilmemesi,
 • Marka ve Logonun kasıtlı olarak hatalı kullanılması,
 • Başkasının yerine sınava girme veya sahte belge sunma durumunun tespit edilmesi,
 • Kişinin ulusal yeterlilikte belirtilmiş süre kadar belgelendirilen konuda işine ara vermesi veya yeterlilik şartlarını kaybetmesi,
 • Ulusal yeterliliklerde belge kapsamı ile ilgili değişiklik olması ve emredici hüküm bulunması ve adayın belirtilen yeni şartları yerine getirememesi,
 • Adayın değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri kasten zamanında kuruluşa iletmemesi,
 • Adayın Belgenin Kullanımı Sözleşmesi hükümlerine kasten uymaması veya 03 Tarafsızlık Prosedürüne aykırı hareket etmesi,
 • Belgenin geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması
 • Adayın kendi isteğini yazılı olarak bildirmesi,
 • Yapılan denetimler sonucunda adayın başarılı olduğu sınavın iptal edilmesi,
 • Adayın belge, marka ve logonun kullanımı ile ilgili şikâyet olması ve yapılan değerlendirme sonucunda şikâyetin haklı bulunması.

Belgesi iptal edilen kişiye 2 yıl süre ile tekrar belge verilmez. Durum MYK’ ya bildirilir.

Belgesi askıya alınan veya geri çekilen kişiye bilgi verilir ve en geç 15 gün içerisinde orijinal belgeleri iade etmesi istenir. Belgenin geri çekilmesi durumunda, belgelendirilmiş olma statüsüne yapılan atıflar ve yayınlar durdurulur.

Belgenin askıya alınması ve geri çekilmesine ilave olarak yapılan ihlal, kamuya açık hale getirilir ve yasal yollara başvurulur.

Ulusal Yeterliliklerde ve MYK mevzuatında emredici hüküm olmadığı sürece hali hazırda verilmiş olan belgeler, verildiği zamandaki kapsama uygun şekilde, belgenin geçerlilik süresi boyunca geçerliğini korur.

Ulusal Yeterliliklerde yapılan kapsam değişiklikleri web adresinde yayınlanır.

Ulusal Yeterliliklerde ya da MYK mevzuatında emredici hüküm bulunur ise;

 • Belgelendirme Asistanı tarafından telefon ile adaya bilgi verilir, belgeyi iade etmesi, marka ve logo kullanımını durdurması istenir.
 • Ulusal Yeterlilikteki emredici hükme göre gerekli işlemler yapılır ve belgenin kapsamı değiştirilir.
 • Yapılacak köklü değişikliğe göre tekrar sınav yapılması durumunda sınav ücretleri, özel durumu olan adaylara yapılan masraflar (Tercüman, işitme cihazı vb.) ve belge basım ücretleri adaydan tahsil edilir. İlgili ücretleri ödemeyenlerin belgeleri teslim edilmez.
 • Kapsamın değiştirilmesi nedeniyle yapılan sınava katılıp, tüm sınav haklarında başarısız olanların belgeleri iptal edilir.

Adayın seçmeli birimlerden;

 • Gözetimler sonucunda veya iş kazası vb. nedenlerle belge sahibinin yeterliliğini kaybettiğinin anlaşılması,
 • Hakkında şikâyet olması ve şikâyetin haklı bulunması,
 • Belge Sahibinin istemesi durumlarında, ilgili seçmeli birim iptal edilir ve belgenin kapsamı daraltılır.

Kapsam değiştirme ile ilgili diğer tüm sınav ve belgelendirme işlemleri, ilk belgelendirmede olduğu şekilde ilgili prosedür ve talimatlara göre yapılır. Kapsamı değiştirilen belge yeniden düzenlenir, adaya yeni bir belge verilir.

 

Ulusal Yeterliliklerde veya MYK mevzuatında emredici hüküm olmamasına rağmen, Aday yapılan değişikliğe göre belgesinin kapsamının değiştirilmesini ister ise, bir önceki maddedeki hükümler uygulanır.

Adayın her türlü bilgi isteme, itiraz, şikâyet ve öneri hakkı vardır.

Tüm itiraz ve şikâyetlerin yapıcı, tarafsız ve vakitli bir şekilde ele alınması Akademi Tema Belgelendirme tarafından güvence altına alınır. Kaynağı ne olursa olsun tüm itiraz ve şikâyetler, tarafsızlık, gizlilik ve güvenlik ilkelerine bağlı olarak ele alınır. İtiraz ve şikâyet sahibi bilgilendirilerek yasal zorunluluklar içerisinde verilen bilgi ve belge dışında hiçbir kişi ve kuruluşa itiraz/şikâyet ile ilgili bilgi ve belge verilmez.

İtirazlar, sınav sonuçlarının ilanından ya da itiraza konu olan olayın gerçekleşmesinden itibaren en geç 7 gün içerisinde yapılmalıdır. Sürenin aşılması durumunda itiraz işleme alınmaz. Sınav uygulamaları ile ilgili kamera kaydının izlenmesini gerektiren şikayetler, sınavla ilgili kamera kayıtlarının saklama süresi olan 1 yıl içerisinde alınır. Kamera kayıtlarının silinmesinden sonra sınav uygulamaları için yapılan şikayetler dikkate alınmaz. Sınav uygulamaları dışındaki video kaydının izlenmesine gerek olmayan şikâyetlerin ve önerilerin süresi yoktur ve her zaman kabul edilir.

İtiraz ve şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılıp, sonuçlar itiraz ve şikâyet sahibine iletilir.

İtiraz ve şikâyetlerle ilgili iş ve işlemler www.temabelgelendirme.com adresinde bulunan PRS.08- İtiraz ve Şikâyet Prosedürüne göre yürütülür.  İtiraz ve şikâyetler, Web sayfası üzerindeki formu doldurarak, posta, e-mail, telefon ve SMS vb. her çeşit yöntem ile sözlü ve yazılı olarak yapılabilir.

 • Fiziksel engeli veya özel durumu olan (okuma yazma bilmeme vs.) adayların istek ve beklentileri mümkün olduğunca karşılanmaya çalışılır. Sınav salonlarının fiziksel engeli olan adayların erişimine uygun olması için gerekli tedbirler alınır.
 • Adayların, işitme cihazı, protez vb. satın alınması gereken bir istekte bulunmaları halinde, ilgili cihaz, protez vb. kullanımına ilişkin bedel adaydan tahsil edilir.
 • Türkçe dil problemi olan adaylar için, istemeleri durumunda Yeminli Tercüman görevlendirilir. Yeminli tercümanlık hizmet bedeli ve varsa diğer masraflar adaydan tahsil edilir.
 • Konuşma ya da işitme engelli olan adaylar için, sınavın içeriğine göre gerekli ise, adayların istemeleri durumunda Yeminli İşaret Dili Tercümanı görevlendirilir. Yeminli işaret dili tercümanlık hizmet bedeli ve varsa diğer masraflar adaydan tahsil edilir.
 • Taahhüt ettiği halde işitme cihazı, protez, tercümanlık vb. ek hizmetlerin bedellerini ödemeyenlerin belgelendirmesi yapılmaz.
 • Sınav saatinde sınav yerinde bulunmayan aday bir sınav hakkını kullanmış sayılır.