+90 216 888 8362

Belgelerin Askıya Alınması veya İptal Edilmesi İşlemleri

Belgenin Askıya Alınması

 1. Belgeler aşağıdaki durumlarda askıya alınır:
 • Adayın Belgenin kullanımı sözleşmesi hükümlerine uymaması,
 • Belgeli kişinin gözetim süreçlerinde gerekli kanıtları sunmaması,
 • Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması,
 • Belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması,
 • Marka ve logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması,
 • Belgeli kişinin değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi, durumlarında belgeler en az belirlenen süre; en fazla belge geçerlilik süresi sonuna kadar askıya alınır.
 1. Belgenin askıya alınması veya askı süresinin sonlandırılması kararları Karar Verici tarafından verilir.
 2. Askıya alma süresince, kişi belgeye ait haklardan faydalanamaz. Belge, marka ve logo kullanımı aday tarafından durdurulur. Askı süresince belge, marka ve logo kullanımını durdurmayan adaylar hakkında yasal işlem uygulanır.
 3. Akademi Tema Belgelendirmenin belgenin askıya alınmasına dair bilgileri gerekçeli olarak yayınlama hakkı saklı tutulur.
 4. Belgenin askıya alınması durumunda adaya bilgi verilir ve belgenin askıya alınmasına konu olan uygunsuzlukları düzeltmesi istenir. Adayın uygunsuzlukların düzeltmesi için verilecek süre uygunsuzluğun durumuna göre Karar Verici tarafından belirlenir. Aday tarafından belgenin askıya alınmasına konu olan uygunsuzluklar giderilirse askıya alma işlemi sonlandırılır. Aday tarafından belgenin askıya alınmasına konu olan uygunsuzluklar belirlenen süre sonuna kadar giderilmezse Karar Verici kararı ile belge geri çekilerek adaya bildirilir. Gözetim için gerekli belgelerin sunulmaması nedeniyle belgenin askıya alınması durumunda, en az gerekli kanıtları sunana kadar en fazla belge geçerlilik süresi sonuna kadar belge askıya alınır.

Belgenin Geri Çekilmesi ve İptal Edilmesi

 1. Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda belge geri çekilir:
  • Adaya düzenlenen belgenin başka kişilerce kullanılması,
  • Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı,
  • Belge ile başka kişi ve kuruluşlara menfaat sağlanması
  • Belge verilen kişinin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması
  • Askıya alınmasına neden olan uygunsuzluğun belirlenen süre içerisinde düzeltilmemesi,
  • Marka ve Logonun kasıtlı olarak hatalı kullanılması,
  • Başkasının yerine sınava girme veya sahte belge sunma durumunun tespit edilmesi,
 • Kişinin ulusal yeterlilikte belirtilmiş süre kadar belgelendirilen konuda işine ara vermesi veya yeterlilik şartlarını kaybetmesi,
 • Ulusal yeterliliklerde belge kapsamı ile ilgili değişiklik olması ve emredici hüküm bulunması ve adayın belirtilen yeni şartları yerine getirememesi,
 • Adayın değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri kasten zamanında kuruluşa iletmemesi,
 • Adayın Belgenin Kullanımı Sözleşmesi hükümlerine kasten uymaması veya 03 Tarafsızlık Prosedürüne aykırı hareket etmesi,
 • Belgenin geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması
 • Adayın kendi isteğini yazılı olarak bildirmesi,
 • Yapılan denetimler sonucunda adayın başarılı olduğu sınavın iptal edilmesi,
 • Adayın belge, marka ve logonun kullanımı ile ilgili şikâyet olması ve yapılan değerlendirme sonucunda şikâyetin haklı bulunması.
 1. Belgenin geri çekilmesini gerektiren durum oluştuğunda aday aranarak durum hakkında bilgi alınır. Adayla yapılan görüşme sonucunda da belgenin geri çekilmesini gerektirecek durumun varlığı teyit edildikten sonra adaya bilgi verilir ve belge geri çekilir. Belgenin geri çekilmesi durumu sebepleri ile beraber adaya yazılı olarak bildirilir, en geç 15 gün içerisinde belgesini ve varsa eklerini iade etmesi, marka ve logo kullanımını durdurması istenir. Aday tarafından iade edilen belge ve ekleri iptal edilir. Belge kullanım sözleşmesi feshedilir.
 2. Belgeyi ve eklerini 15 gün içerisinde teslim etmeyen, marka ve logo kullanımını durdurmayan kişiler hakkında hukuki işlemler başlatılır.
 3. Belgenin geri çekilmesine sebep olan durumun özelliğine göre yasal yollara başvurulur.
 4. Aday ile yapılan görüşme sonrasında belgenin geri çekilmesini gerektiren durumun varlığı teyit edilemiyorsa adaydan yazılı bir savunma istenir ve gerekirse 15 gün tolerans süresi tanınır. Eğer bu tolerans süresinde belgelendirilmiş personelden bir geri bildirim olmazsa belge geri çekilir ve adaya yazılı olarak bildirilir. Verilen tolerans süresinde aday geçerli sebeplerini ve kanıtlarını sunarsa, bu durum Karar Verici tarafından değerlendirilir.
 5. Belgesi iptal edilen kişiye 2 yıl süre ile tekrar belge verilmez. Durum MYK’ ya bildirilir.