+90 216 888 8362

Üst Yönetimin Kamuya Açık Beyanı

•Akademi Tema Belgelendirme, sunulan hizmetlerde tamamen bağımsızdır.
• Belgenin verilmesi, sürdürülmesi, yenilenmesi, belge kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, belgenin askıya alınması ve geri çekilmesi kararları dâhil olmak üzere kararları verme yetkisi ve tarafsızlıkla ilgili sorumluluk Akademi Tema Belgelendirme Kuruluşu’na aittir.
•Akademi Tema Belgelendirmede yürütülen faaliyetlerde, yasal mevzuatlara, TS EN ISO/IEC17024 standardına, TÜRKAK ve MYK’ nın ilgili mevzuatlarına ve hazırlamış olduğu rehber ve talimatlarına, Akademi Tema Belgelendirme Politikaları, Tarafsızlık, gizlilik ve güvenlik ile ilgili prosedürleri ve diğer tüm prosedürlerine bağlı kalınır.
•Akademi Tema Belgelendirmede, belgelendirme faaliyetlerini yürütmede tarafsızlığın öneminin bilincinde olarak; her türlü çıkar çatışması başarıyla yönetilir ve belgelendirme faaliyetlerindeki objektiflik güvence altına alınır.
•Akademi Tema Belgelendirmede yürütülen çalışmalarda hiç kimseye yaş, din, dil, ırk, cinsiyet vb. ayrımı yapılmaz, herhangi bir kişi veya gruba diğerlerinden ayrıcalıklı avantaj veya dezavantaj sağlanmaz. Hiç kimsenin sunulan hizmetler ile ölçme ve değerlendirilme imkânlarına erişimi engellenmez. Personelimiz, başvuru sahipleri, adaylarımız, belgelendirdiğimiz ve hizmet sunduğumuz tüm kişilere karşı, eşit, adil, tarafsız bir şekilde davranılır.
• Personel, başvuru sahibi, adaylar, belge sahipleri ve sınav dokümanları ile ilgili hiçbir bilgi ve belgenin, ilgili kişinin kendi talebi olmaksızın, TÜRKAK, MYK ve yasal zorunluluk gerektiren kurum ve kuruluşlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya üçüncü şahıslara verilmez. Yasal zorunluluk durumunda ilgili kişiye durum hakkında bilgi verilir.
•Akademi Tema Belgelendirme, belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığından sorumludur.
•Akademi Tema Belgelendirmede tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer etki ve baskılara izin verilmez. Personelin kararlarını etkileyebilecek herhangi bir baskı ve davranışta bulunulmaz. Personelin iç ve dış etkilere maruz kalmaması için gerekli önlemler alınır.
• Finansal çıkarlar, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilemesine müsaade edilmez.
•Akademi Tema Belgelendirmedeki uygulamalardan ya da personel kusurundan kaynaklanan müşteri zararları şirketin öz kaynakları ve mesleki sorumluluk sigortası kapsamında tazmin edilir.
•Akademi Tema Belgelendirmede, kuruluşun işleyişi, belgelendirme prosesinin işletimi ve yapılacak olan tüm faaliyetlerde, gerekli olan mali, finansal, personel, araç gereç vb. her türlü kaynağın ve desteğin sağlanacağı hususunda Üst Yönetimin taahhüdü bulunmaktadır.

Soner AK
Genel Müdür
Onay Tarihi:13.11.2023 Revizyon No:01