+90 216 888 8362

S.S.S

1. MYK’nın Personel Statüsü Nedir ve Atanma Şekli Nasıldır?

5544 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince Kurum hizmetleri iş mevzuatı hükümlerine göre daimi işçi statüsünde istihdam edilen personel eliyle yürütülür.
MYK münhal(açık) pozisyonları için Maliye Bakanlığı’ndan aldığı daimi işçi kadrolarına İŞKUR’dan sınav sonuçlarına göre gönderilen kişileri istihdam etmek zorundadır. Kamu kurum/kuruluşlarında memur, sözleşmeli ya da işçi statüsünde bulunan kişilerin MYK’nın yönetici, uzman veya diğer pozisyonlarına naklen atanması mümkün değildir.

Hangi Meslekler 5544 Sayılı MYK Kanunu Kapsamında Yer Almaktadır?

5544 Sayılı MYK Kanunu’nun 2. Maddesine göre tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği’nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanunun kapsamı dışında olup bunların dışındaki tüm meslekler kapsamda yer almaktadır. 6. Ulusal Meslek Standardı Nedir? 7. Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması İçin Belirlenen Sektörler Hangileridir? 8. MYK Sektör Komiteleri Hangi Taraflardan Oluşmaktadır? 9. MYK Sektör Komitelerinin Görevleri Nelerdir? 10. Ulusal Meslek Standartları Nasıl Hazırlanmaktadır? 11. Görüş Sürecinde Olan Taslak Meslek Standartlarına Nasıl Görüş Bildirebilirim? 12. Resmi Gazetede Yayımlanmış Ulusal Meslek Standartlarına Nasıl Ulaşabilirim? 13. Ulusal Meslek Standartları Hangi Sıklıkta Güncellenmektedir? 14. Ulusal Meslek Standardı Güncelleme Süreci Nasıl Yürütülmektedir? 15. Ulusal Meslek Standartlarının İş Piyasasına ve Eğitim Dünyasına Faydası Nedir? 16. Ulusal Yeterlilik Nedir? 17. Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler Arasındaki Temel Fark Nedir? 18. Ulusal Yeterlilikler Nasıl Hazırlanmaktadır? 19. Görüş Sürecinde Olan Taslak Yeterliliklere Nasıl Görüş Bildirebilirim? 20. MYK Tarafından Onaylanmış Ulusal Yeterliliklere Nasıl Ulaşabilirim? 21. Ulusal Yeterliliklerin Güncellenme Süreci Nasıl Yürütülmektedir? 22. Ulusal Yeterliliklerin Güncellenmesine Bağlı Olarak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahiplerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler Nelerdir? 23. Bir kişi Birden Fazla Alan İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olabilir mi? 24. Hangi Mesleklerde MYK Belgeleri Verilecektir? 25. Sınav ve Belgelendirme Süreci Nasıl İşlemektedir? 26. Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir? 27. Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Uluslararası Düzeyde Kıyaslanabilirliği Nasıl Sağlanacaktır? 28. Eğitim ve Öğretim Kurumlarının Akreditasyonu Nedir? 29. Ulusal Europass Merkezi Olarak MYK’nın Görevleri Nelerdir? 30. Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası Olarak MYK’nın Görevleri Nelerdir?

Ulusal meslek standardı nedir?

(UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

Ulusal yeterlilik nedir?

Ulusal yeterlilikler;
– Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan,
– Öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan,
– Bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan,
– MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır.

Bir kişi birden fazla için yeterlilik belgesine sahip olabilir mi?

Hayat boyu öğrenmenin ve sürekli eğitimin desteklendiği ülkeler arasında hareketliliğin amaçlandığı Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminde, kişilerin birden fazla alanda yeterlilik belgesine sahip olabilmeleri mümkündür. Kişi mevcut belgesiyle çalıştığı işinden memnun olmadığında yeni yeterliliklere göre eğitim alarak ve kendisini geliştirerek yatay ve dikey geçişlerle farklı yeterliliklerde ve seviyelerde belge alma imkânına sahiptir.

Hangi mesleklerde MYK belgeleri verilecektir?

5544 sayılı MYK Kanunun 2. Maddesinde belirtildiği üzere tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler MYK Kanunu’nun kapsamı dışında kalmaktadır. Bunların haricindeki bütün mesleklere ilişkin yeterliliklerde MYK belgelerinin verilmesi zaman içinde söz konusu olacaktır. Ancak belgelendirme süreci iş piyasasının öncelikleri, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sınav ve belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirdikleri mesleklerde belgelendirme yapılabilmekte olup bu mesleklerin sayısı sistemin yaygınlaşmasına paralel olarak artacaktır.

Sınav ve belgelendirme süreci nasıl işlemektedir?

Sınav ve belgelendirme süreci, belirlenen ulusal yeterliliklerde akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlarca yürütülmektedir. Belgelendirme için gerekli tüm işlemler MYK’nın gözetim ve denetimi altında, ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yürütülmektedir. Yetkilendirilmiş kuruluşun yapacağı ölçme ve değerlendirme sonucunda belgelendirilmesi uygun olan kişilere MYK Yönetim Kurulu’nun onayı ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmektedir.
Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için gereken şartlar ise her meslek için geliştirilen Ulusal Yeterliliklerle belirlenmektedir. Buna göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen adaylar ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşlarından birine başvururlar. Bu konuda yürütülen işlemlerin detayları MYK tarafından çıkarılan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiştir.